Układ o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych

Większość złóż węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego nie może zostać spalona, by możliwe było utrzymanie zmiany klimatu pod kontrolą. Międzynarodowe podejście do broni jądrowej jest jednym z modeli działań, które można wykorzystać, by zapobiec klimatycznej katastrofie.

Obrażenia z następstw globalnego ocieplenia mogą być wielokrotnie większe niż powstałe w wyniku konfliktu zbrojnego. Międzynarodowe doświadczenia w zapobieganiu tragedii mogą być wykorzystane w kontekście zmiany klimatu.

Spalanie paliw kopalnych jest główną przyczyną obecnego kryzysu klimatycznego. Naukowcy są zgodni – musimy zostawić węgiel, ropę naftową i gaz ziemny tam, gdzie ich miejsce – w powstających przez miliony lat złożach.

Obecne tempo zużywania paliw kopalnych znacznie przewyższa czas potrzebny na ich tworzenie. Proporcjonalnie szybko zmienia się klimat – obserwowany wzrost temperatury, poziomu wód i stężenia gazów cieplarnianych nie ma sobie równych w zmierzonej historii. W obliczu nadciągającego zagrożenia blisko 200 narodów podpisało porozumienie paryskie, by utrzymać wzrost temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza.

Dążenie do redukcji emisji i obietnice transformacji energetycznej są krokiem w dobrym kierunku. Obserwowana zmiana klimatu wymaga natychmiastowych działań. Jednym ze sposobów zwiększenia tempa prac jest wykorzystanie dobrych elementów z międzynarodowych porozumień, które wypracowaliśmy w przeszłości.

Wzorując się na układzie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej powstała publikacja w czasopiśmie naukowym Climate Policy zatytułowana “W kierunku układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych“.

Taki traktat mógłby składać się z trzech filarów: nierozprzestrzeniania (porozumienie, by nie wykorzystywać nowych zapasów), rozbrajania (zarządzania wycofywaniem infrastruktury opartej o paliwa kopalne) i pokojowego użycia (finansowania nisko-emisyjnych alternatyw poprzez fundusz globalnej zmiany).

W publikacji zaproponowano strategie pokonywania kluczowych wyzwań związanych z rezerwami w krajach rozwijających się, kwestią sprawiedliwej transformacji oraz zachęty dla krajów do podpisania takiego traktatu.

Układ o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych nie ma tak dużego poparcia ekonomistów i naukowców, jak Opłata i Dywidenda Węglowa, ale trzeba przyznać, że działa na wyobraźnię. Broń jądrowa jest powszechnie rozpoznawana jako zagrożenie i stworzenie analogii do paliw kopalnych może pomóc zostawić je głęboko pod ziemią.